Zorg voor uw kind op de Rank – Passend onderwijs!

Handelingsgericht werken met groepsplannen
Op de Rank werken we ‘handelingsgericht’. Dat is een mooie term maar wat zegt dat nou? Het houdt in dat we in elke groep werken met een groepsplan per vakgebied. De leerkracht beschrijft hierin het plan van aanpak en welke leerlingen welk soort instructie nodig hebben. Dit is dan de basis van waaruit de leerkracht werkt in de klas: een plan met de doelen opstellen, hier gericht de lessen op voorbereiden, tijdens de lessen de verschillende kinderen zoveel mogelijke voorzien van een passende instructie en daarnaast elke dag controleren en evalueren of kinderen de gestelde doelen ook beheersen.

Hoe ziet dat eruit in de klas?
Kinderen die de stof al beheersen of snel oppakken krijgen een korte instructie en gaan dan de slag. Er is een groep kinderen die de reguliere instructie krijgt, deze kinderen zitten goed op niveau en om dat zo te houden, hebben ze instructie en verwerking nodig. Daarnaast is er nog een groep kinderen die meer instructie nodig heeft om de stof te begrijpen en te verwerken. Soms zijn dit leerlingen met een ‘specifieke onderwijsbehoefte’. Wat deze kinderen nodig hebben, wordt beschreven binnen dit groepsplan. In het groepsplan wordt benoemd wat de doelen zijn voor de kinderen en hoe daaraan wordt gewerkt en wat er wordt aangeboden. De aanpak wordt na een periode gecheckt en geëvalueerd. De kinderen die een extra instructie nodig hebben, krijgen dus altijd na een les extra aandacht in de vorm van een herhaalde of extra instructie en begeleiding.

Basisondersteuning
Vanuit het werken met zo’n plan over een langere periode, vind een bespreking plaats met de intern begeleider. Er wordt dan gekeken naar hoe het gaat in de groep op de verschillende gebieden. Tijdens deze manier van werken vallen er soms leerlingen op die een ‘specifieke onderwijsbehoefte’ hebben die niet meer binnen de organisatie van een groepsplan past. Er wordt dan besproken met collega’s in het team welke aanpak nog meer waardevol kan zijn.
Wanneer dit overleg niet tot het gewenste resultaat leidt dan is de volgende stap een melding bij de intern begeleider. Zij zal een plan van aanpak opstellen waarbij de ouders worden geïnformeerd en betrokken. Wanneer ook deze aanpak niet voldoende is, wordt er externe hulp ingeschakeld. Hiervoor vragen wij altijd toestemming van ouders. Deze procedure valt nog helemaal onder de basisondersteuning op school.

Diepteondersteuning
Vanuit deze aanpak kan er besloten worden om extra hulp in te schakelen. Deze kan weer komen vanuit verschillende disciplines (de orthopedagoog, Jeugdzorg, de GGD maar ook een organisatie waarbij het kind al hulpverlening krijgt). Dit valt onder de noemer bovenschoolse zorg en is een vorm van ‘diepte ondersteuning’; een observatie, een onderzoek of overige hulp vanuit externen.

Arrangement voor langdurige ondersteuning
Het kan zijn dat vanuit zo’n traject besloten wordt dat er een aangepast aanbod qua leerstof gerealiseerd moet worden of extra ondersteuning aangevraagd moet worden om deze kinderen goed te kunnen begeleiden. Als dat het geval is, (extra langdurige ondersteuning), kan er besloten worden om een arrangement aan te vragen zodat er specialisten kunnen ondersteunen bij de zorg voor uw kind.
Klik hier voor het School Ondersteuningsprofiel, waarin verdere details over de zorg voor onze leerlingen te lezen zijn