TALENTONTWIKKELING

De wereld om ons heen verandert snel. Er liggen bijv. grote (technologische) vraagstukken in verband met het milieu of de wereldvoedselvoorziening. Door de communicatie technologie is het mogelijk om contacten over de hele wereld te leggen. Daarnaast is het goed mogelijk om (gratis) informatie op te zoeken over een breed scala aan onderwerpen. We worden ongevraagd benaderd door instanties met informatie, bijvoorbeeld met reclame. Het werken aan de lopende band verdwijnt en wordt vervangen door werkzaamheden, waarvoor andere vaardigheden, motivaties, attitudes en zelfbeelden worden gevraagd. Op De Rank hebben we nagedacht hoe kinderen zich kunnen voorbereiden op al deze snelle ontwikkelingen. We hebben daarbij geconcludeerd dat het niet meer genoeg is alleen de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen centraal te stellen. Daarom hebben we in samenwerking met de Universiteit Twente ervoor gekozen het programma Talenten Voeden in ons onderwijsaanbod te verweven

TALENTEN VOEDEN

Op De Rank werken we met een raamwerk dat ontwikkeld is door de vakgroep SETD van de Universiteit Twente: de talentencirkel. Op deze cirkel staan de verschillende vaardigheden, motivaties, attitudes en zelfbeelden weergegeven, die van belang zijn bij het ontwikkelen en observeren van talenten bij kinderen. Dit zijn de talenten waarvan wij verwachten, dat die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de voorbereiding op de toekomstige maatschappij, zoals hierboven is geschetst. De verschillende talenten die op de cirkel staan weergegeven, kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien. Ze grijpen op elkaar in en versterken elkaar. De leerkrachten nemen deze talenten als uitgangspunt bij het ontwerp van hun lessen, zowel bij de reguliere methodelessen als bij de thematische lessen. Op deze manier bevorderen we de onderzoekende houding, het creatieve hogere orde-denken en de nieuwsgierigheid van kinderen. Natuurlijk staan de belevingswereld van de kinderen en hun verwonderingsvragen daarbij centraal. Deze manier van onderwijzen staat geheel in lijn met onze daltonwerkwijze. Daltononderwijs en Talenten Voeden versterken elkaar.