Daltononderwijs op de Rank

Visie op ons onderwijs
De kernwaarden waar het Daltononderwijs op is gebaseerd, zijn door De Rank op de volgende wijze ingevuld:

• Vrijheid / verantwoordelijkheid.
Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn in onze ogen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het daltononderwijs ziet een mens / kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes ook de verantwoordelijkheid draagt.

• Zelfstandigheid.
Zelfstandigheid betekent voor ons onderwijs dat kinderen leren keuzes maken, problemen kunnen oplossen, dat kinderen verantwoording nemen voor wat ze hebben gekozen en dat ze als zelfstandig persoon kunnen functioneren binnen de maatschappij.

• Samenwerken.
Overal in het leven zal blijken dat een mens ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid, niet zonder zijn medemens kan. Een medemens om te steunen en om steun van te krijgen. Een medemens ook, die de grens van de persoonlijke vrijheid mede bepaalt. De grens van de individuele vrijheid wordt altijd gevormd door de vrijheid van de ander. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat kinderen leren samenwerken met verschillende leerlingen uit verschillende groepen.

• Reflectie.
Door na te denken over wat je gaat doen, wat je aan het doen bent of wat je hebt gedaan, leren kinderen over hun eigen gedrag en dat van anderen. Ze leren zichzelf en anderen begrijpen en daardoor leren ze meer over hun eigen kunnen en over hoe met anderen om kan worden gegaan.

• Effectiviteit.
De mate van effectiviteit van ons onderwijs is van belang voor kinderen, daarom willen wij de schooldag van kinderen op een zo effectief mogelijke manier vullen met inachtneming van onze (dalton)kijk op kinderen. Op deze wijze is het leerrendement voor leerlingen het grootst.

Invulling in de praktijk
Om deze visie te vertalen naar de praktijk, werken wij met dagkleuren, een weektaak, dagritmekaarten, keuzewerk, uitgestelde aandacht, zelfcorrectie, maatjes en symbolen. Hoe dit in verbinding staat met de vijf kernwaarden van ons Daltononderwijs, kunt u lezen in ons Daltonboek De Rank.
Naast deze zichtbare aspecten, is ook bij de keuze van lesmethoden gekeken of deze passen bij onze daltonvisie op onderwijs. Bij de keuze van de methoden is bijvoorbeeld gekeken of de lessen geschikt zijn om zelfstandig te kunnen verwerken en of er opdrachten zijn waarbij kan worden samengewerkt. Binnen de school wordt gewerkt met een leerlingenraad en er zijn er verschillende ruimtes buiten de groep waar zelfstandig of juist samen aan opdrachten kan worden gewerkt.

Wilt u meer lezen over de invulling van het Daltononderwijs in de praktijk, dan verwijzen wij u graag naar ons Daltonboek.